OBSERVERA! VÅR INTEGRITETSPOLICY ÄNDRAS KONTINUERLIGT OCH ÄNDRINGARNA TRÄDER I KRAFT NÄR DE PUBLICERAS. KONTROLLERA OFTA OM DET FÖREKOMMER UPPDATERINGAR. DET ÄR DITT EGET ANSVAR ATT KÄNNA TILL EVENTUELLA ÄNDRINGAR.
Insamling, användning och spridning av information av Ultavive Garcinia Integritetspolicyn avser insamling, användning, registrering och spridning av information om Ultavive Garcinia av Ultavive Garcinia(a) på dess webbplatser, inklusive alla webbplatser som handhas av avdelningar, dotterbolag och tillhörande företag (gemensamt benämnda ”Webbplatserna”)(b) på olika webbplatser från tredje part och

(c) genom insamling av annan information av Ultavive Garcinia, inklusive inköpta kundlistor från tredje part. Ultavive Garcinia ansvarar inte för informationsinsamling eller integritetsåtgärder för webbplatser eller applikationer hos tredje part.

1. Insamling av information.

1.1 Enkätinformation. Ultavive Garcinia samlar in information från enskilda personer på olika sätt, inklusive men inte begränsat till, frivilligt lämnade enkäter till Ultavive Garcinia, beställningsformulär eller registreringssidor antingen online eller offline. Information kan också samlas in genom online- eller offline-enkäter, beställningsformulär eller registreringssidor som handhas av tredje part (gemensamt benämnda ”Enkät”). (Med “online” avses häri användning av Internet, inklusive webbplatser och tillhörande tekniker, och med “offline” avses annat än online-metoder, inklusive direktkontakt, vanliga brev, fast eller mobil telefoni m.m.) I Enkäter kan Ultavive Garcinia eller en tredje part (“Tredjepart”) begära att enskilda personer lämnar information till Ultavive Garcinia. Informationen kan t.ex. omfatta namn, e-postadress, gatuadress, postnummer, telefonnummer (inklusive mobilnummer och operatör), födelsedatum, kön, inkomstnivå, utbildning och civilstånd, yrke, personnummer, anställningsinformation, personliga intressen och online-intressen samt annan information som kan begäras vid särskilda tillfällen (gemensamt benämnda “Enkätinformation”). Ultavive Garcinia kan även samla in information som rör enskilda personer från andra källor och använda denna information tillsammans med information som hämtas från Webbplatsen. Det är helt frivilligt att fylla i Enkäter och enskilda personer har ingen skyldighet att lämna Enkätinformation till Ultavive Garcinia eller till Tredjepart, men den enskilda personen kan ges fördelar av Ultavive Garcinia eller Tredjepart i utbyte mot Enkätinformation till
1.2 Listor från Tredjepart. Ultavive Garcinia samlar in information från enskilda personer när de lämnar information via Ultavive Garcinias Webbplatser. När sådan information inhämtas efterfrågar Ultavive Garcinia en försäkran från kunden om att kunden har rätt att lämna information till Ultavive Garcinia. Ultavive Garcinia försäkrar kunderna att kundernas kreditkortsuppgifter och ekonomiska data aldrig kommer att säljas, överföras eller delas med Tredjepart.

1.3 Övrig information. Andra situationer där Ultavive Garcinia erhåller information från enskilda personer omfattar

(1) situationer där enskilda personer efterfrågar priser eller rabatter som erbjuds av Ultavive Garcinia eller av Tredjepart,

(2) situationer där enskilda personer efterfrågar support från Ultavive Garcinias kundtjänst och

(3) situationer där enskilda personer på eget initiativ abonnerar på en tjänst eller ett nyhetsbrev (gemensamt benämnda “Övrig information”) från
1.4 Cookies, webbfyrar och annan information som samlas in genom tekniska lösningar. Ultavive Garcinia använder för närvarande tekniker med cookies och webbfyrar för att associera viss Internet-relaterad information om en person till information om denna person i vår databas. Ultavive Garcinia kan dessutom använda andra nyutvecklade informationskällor i framtiden (gemensamt benämnda “Teknisk information”).

(a) Cookies. En cookie är en liten mängd data som sparas på hårddisken på persondatorer och som ger Ultavive Garcinia möjlighet att identifiera en enskild person genom de data som finns om personen i Ultavive Garcinias databas. Mer information om cookies finns på http://cookiecentral.com. Enskilda personer som använder Webbplatser behöver godkänna cookies för att kunna använda alla egenskaper och funktioner på Webbplatserna.

(b) Webbfyrar. En webbfyr är en programkod som kan användas för att visa en bild på en webbplats med hjälp av programmeringsfunktionen img src=”x” — (mer information finns på http://truste.org), men den kan även användas för att överföra unik användarinformation (ofta i form av en cookie) om en person till en databas och associera personen med tidigare inhämtad information om samma person i databasen. Det medför att Ultavive Garcinia kan spåra webbplatser som en enskild person besöker online. Webbfyrar används till att bestämma vilka produkter eller tjänster en person kan vara intresserad av och för att spåra online-vanor för marknadsföringsändamål. Ultavive Garcinia kan t.ex. placera en webbfyr på en sida, med tillstånd från Tredjepart som handhar sidan, där fiskeutrustning säljs. När Sven, en person som har registrerats i Ultavive Garcinias databas, besöker webbplatsen med fiskeutrustning, får Ultavive Garcinia ett meddelande om detta via webbfyren och Ultavive Garcinia uppdaterar då Svens profil med information om att Sven är intresserad av fiske. Ultavive Garcinia kan sedan presentera erbjudanden om fiskerelaterade produkter och tjänster för Sven. Utöver på Webbplatser använder Ultavive Garcinia även webbfyrar i e-postmeddelanden som skickas till registrerade personer i Ultavive Garcinias databas.

(c) Ny teknik. Användningen av teknik på Internet, inklusive cookies och webbfyrar, utvecklas snabbt precis som Ultavive Garcinias användning av ny och kommande teknik. Ultavive Garcinia rekommenderar därför var och en att ofta besöka denna policy för att kontrollera eventuella uppdateringar med information om användningen av teknik.

1.5 Extern information. Ultavive Garcinia får erhålla information om enskilda personer från Tredjepart eller andra informationskällor utanför Ultavive Garcinia, inklusive information från offentliga databaser (“Extern information”).

1.6 Personinformation. Personinformation definieras häri som Enkätinformation, listor från Tredjepart, Övrig information, Teknikinformation och Extern information och all annan information som Ultavive Garcinia samlar in eller tar emot om enskilda personer.

1.7 Ingen information samlas in om barn. Ultavive Garcinia kommer aldrig medvetet att samla in Personinformation om barn under 13 år. Om Ultavive Garcinia erhåller obestridlig kunskap om att insamlad Personinformation avser ett barn under 13 år kommer denna information omedelbart att raderas från vår databas. Vi samlar inte in sådan information och därför har Ultavive Garcinia inte heller någon sådan information att använda mot eller avslöja för Tredjepart. Ultavive Garcinia har utformat denna policy med syfte att uppfylla COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act).

1.8 Kreditkortsuppgifter. Ultavive Garcinia kan i vissa fall samla in kreditkortsnummer och tillhörande information, t.ex. kortets förfallodatum (“Kreditkortsuppgifter”) när någon gör en beställning hos Ultavive Garcinia. När kreditkortsuppgifter lämnas till Ultavive Garcinia är uppgifterna krypterade och skyddas med SSL-krypteringsprogram. Ultavive Garcinia använder kreditkortsuppgifterna för att behandla och slutföra beställningen.

2. Användning av Personinformation.

2.1 Rättigheter att använda information. FÖRETAGET FÅR ANVÄNDA PERSONINFORMATION FÖR ALLA LAGLIGA SYFTEN EFTER EGET GOTTFINNANDE. Följande paragrafer i avsnitt 2 beskriver hur Ultavive Garcinia för närvarande använder Personinformation. Ultavive Garcinia får när som helst ändra eller utvidga sin användning. Som anges får Ultavive Garcinia kontinuerligt uppdatera denna policy. Ultavive Garcinia får använda Personinformation för att tillhandahålla rabatterbjudanden till enskilda personer via e-postannonser, telefonförsäljning, direktreklam, Internet-annonser, reklamblad med flera kanaler. Om du inte vill att vi använder din Personinformation för reklam och försäljning av våra produkter och tjänster eller för försäljning, överföring eller liknande av din Personinformation till Tredjepart ber vi dig meddela oss dina önskemål på +46-108885428.

2.2 E-post. Ultavive Garcinia använder Personinformation för att tillhandahålla reklamerbjudanden via e-post till enskilda personer. Ultavive Garcinia kan använda särskilda e-postlistor för olika ändamål. Om en e-postmottagare vill avsluta sitt e-postabonnemang ska e-postmottagaren följa anvisningarna längst ned i e-postmeddelandet för att avsluta abonnemanget i den specifika listan.

2.2(a) Innehåll i e-postmeddelanden. I vissa kommersiella e-postmeddelanden som skickas av Ultavive Garcinia kan namnet på en annonsör visas i fältet ”Från:”, men när knappen ”Svara” används kommer svarsmeddelandet att skickas till Ultavive Garcinia. Fältet “Ämne:” i e-postmeddelanden från Ultavive Garcinia innehåller vanligtvis en rad som tillhandahålls av annonsören hos Ultavive Garcinia.

2.2(b) Begärd e-post. Ultavive Garcinia skickar e-postmeddelanden endast till de personer som på Webbplatserna har godkänt att ta emot e-post från
2.3 Riktad annonsering. Ultavive Garcinia använder Personinformation för riktad annonsering mot enskilda personer. När en person använder Internet använder Ultavive Garcinia Teknikformation (se även avsnitt 2.5 nedan) för att associera personen med dess Personinformation och Ultavive Garcinia försöker sedan visa annonser för produkter och tjänster som personen har uttryckt intresse för i Enkäter, som har indikerats genom Teknikinformation eller på annat sätt. Ultavive Garcinia får, efter eget gottfinnande, använda riktad annonsering via e-post, direktreklam, fast eller mobil telefoni med flera kommunikationskanaler för reklamerbjudanden.

2.4 Direktreklam och telefonförsäljning. Ultavive Garcinia använder Personinformation för direkt eller indirekt reklam till enskilda personer i direktutskick eller telefonförsäljning via fast eller mobil telefoni.

2.5 Användning av Teknikinformation. Ultavive Garcinia utnyttjar Teknikinformation (1) för att matcha en persons Enkätinformation och listor från Tredjepart mot andra kategorier av Personinformation när enskilda personprofiler skapas, (2) för att kartlägga enskilda personers Internet-användning samt (3) för att avgöra vilka delar av Ultavive Garcinias Webbplatser som oftast besöks. Den här informationen använder Ultavive Garcinia för att analysera enskilda personers Internet-användning och kunna skicka riktade annonser och erbjudanden från Ultavive Garcinia.

2.6 Enskilda personprofiler. Ultavive Garcinia använder Personinformation för att skapa profiler för enskilda personer. En profil kan skapas genom att kombinera Enkätinformation och listor från Tredjepart med andra källor för Personinformation, t.ex. information från offentliga databaser.

2.7 Arkivering av Personinformation. Ultavive Garcinia arkiverar Personinformation i en databas på Ultavive Garcinias datorer. Våra datorer är skyddade (t.ex. genom brandväggar) för att vara säkra mot dataförluster, missbruk och informationsändringar som står under Ultavive Garcinias kontroll. Trots vidtagna åtgärder kan Ultavive Garcinia inte garantera att Ultavive Garcinias datorer inte drabbas av obehörigt intrång och att Personinformationen stjäls eller ändras.

3. Spridning av Personinformation.

3.1 Försäljning eller överföring till Tredjepart. Ultavive Garcinia FÅR SÄLJA ELLER ÖVERFÖRA PERSONINFORMATION TILL TREDJEPART OAVSETT SYFTE EFTER Ultavive GarciniaS GOTTFINNANDE. Om du inte vill att vi använder din Personinformation för reklam och försäljning av våra produkter och tjänster eller för försäljning, överföring eller liknande av din Personinformation till Tredjepart ber vi dig meddela oss dina önskemål på +46-108885428.

3.2 Handläggning av order. Ultavive Garcinia överför Personinformation till Tredjepart när det behövs för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som en person har beställt från Tredjepart via Ultavive Garcinias Webbplatser eller svarar på erbjudanden från Ultavive Garcinia.

3.3 Juridiska processer. Ultavive Garcinia får avslöja Personinformation som följd av stämningar, domstolsutslag och andra juridiska processer.

3.4 Översiktsdata. Ultavive Garcinia får sälja eller överföra anonym information, t.ex. översikter eller sammanfattningar av anonym information om alla personer eller delgrupper.

3.5 Åtkomst. Enskilda personer har åtkomst till sin samlade Personinformation för att den enskilde ska ha möjlighet att rätta, ändra eller ta bort information. Åtkomst bereds efter kontakt med kundtjänst på det telefonnummer som anges på ordersidan. Ultavive Garcinia kan även ge annonsörer och ESP-leverantörer tillträde till enskilda personers e-postadresser för att bekräfta ursprunget till insamlad Personinformation.

4. Tredjeparts integritetsåtgärder.

4.1 Annonsörers cookies och webbfyrar. Reklambyråer, annonsnätverk och andra företag (gemensamt benämnda ”Annonsörer”) som annonserar på Webbplatserna och på Internet i allmänhet kan ha egna cookies, webbfyrar och annan teknik för att samla in information om enskilda personer. Ultavive Garcinia kontrollerar inte Annonsörernas användning av sådan teknik och Ultavive Garcinia ansvarar inte för användningen av sådan teknik för insamling av information om enskilda personer.

4.2 Länkar. Webbplatser och e-postmeddelanden innehåller ibland hypertextlänkar till webbplatser som tillhör Tredjepart. Ultavive Garcinia ansvarar inte för integritetsåtgärder eller innehåll på sådana webbplatser. Länkade webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser som handhas av Tredjepart. Sådana länkar erbjuds endast av praktiska skäl och som referens. Ultavive Garcinia varken driver eller kontrollerar på något sätt någon information, programvara, produkt eller tjänst som finns tillgänglig på sådana webbplatser från tredje part. Infogandet av en länk till en webbplats innebär inte något godkännande av tjänsten eller webbplatsen, dess innehåll eller dess sponsorföretag.

5. Uppsägning. Om du vill avsäga dig e-postmeddelanden från Ultavive Garcinia ber vi dig kontakta vår kundtjänst på +46-108885428. Vi förbehåller oss rätten att lägga till Personinformation i ett antal listor som handhas av Ultavive Garcinia

Om du har frågor om vår integritetspolicy ber vi dig kontakta oss på +46-108885428

© Ultavive Garcinia Med ensamrätt.

*Ej godkänt av internationella kontrollorgan. Produkten är inte avsedd att diagnostisera, bota eller förebygga sjukdom. Information som lämnas på den här webbsidan, via e-post, eller från företaget får inte ersätta läkarbesök eller uppfattas som medicinska rekommendationer i det enskilda fallet. Om du märker en förändring i ditt hälsotillstånd ska du omedelbart sluta använda produkten och kontakta sjukvårdsupplysningen. Använd inte produkten om förseglingen är bruten eller saknas. Får endast användas av vuxna, håll utom räckhåll för barn under 18 år.

* För bästa resultat alltid kombineras komplettera med en vettig mat program och regelbunden motion rutin. *I vissa fall några måttenheter har omvandlats från pounds (lbs) till kilogram (kg) och tum till centimeter (cm).

* 30-dagars pengarna tillbaka-garanti: Alla köpare är berättigade till full återbetalning av frakt och hantering priset idag genom att kontakta stödja helst inom 30 dagar efter köpet. För att vara berättigad till full återbetalning av alla produkter kostar en oöppnad flaska Ultavive Garcinia måste returneras med ett RMA-nummer ingår. RMA nummer kan tas emot genom att kontakta kundservice och måste begäras inom 30 dagar från dagens köp. Kundservice: +46-108885428

Vi ansvarar inte för recensioner, rapporter, e-post, annonser eller Bloggar som kan har lett dig till denna sida. Om du känner någon av dessa 3: e part recensioner, annonser, Bloggar eller rapporter kan vara felaktiga, vänligen kontakta oss omedelbart. Vi tolererar eller inte stöder någon felaktig information, statistik och/eller påståenden från tredje part i fråga om att vår produkt.